Cookie Consent by Free Privacy Policy website

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je Ing. Tomáš Hrdinka, DiS., IČ: 01422618. Kupující, kterým může být spotřebitel či podnikající fyzická nebo právnická osoba, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem, Všeobecnými obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.
 2. Okamžikem převzetí zboží je převzetí od dopravce nebo osobní odběr. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list).
 3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).
 4. Prodávající poskytuje na veškeré prodávané zboží záruční dobu v délce 24 měsíců, tato začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.
 5. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 6. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to její opravou, pokud je tato vzhledem ke své povaze nemožná, její výměnou nebo není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, v případě podstatného rozporu s kupní smlouvou od této kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 7. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 8. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Zásilku je vhodné označit viditelně "REKLAMACE" a musí obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tímto není dotčeno právo kupujícího reklamovat výrobek osobně.
 9. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné výrobní číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek výrobní číslo má).
 10. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného doplňkového a instalačního materiálu, nátěrů a ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k použití. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá, mechanickým poškozením zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami nebo nadměrným zatěžováním, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, úpravami zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy nebo poškozením způsobeným přírodními živly nebo vyšší mocí.
 11. Zboží předané k reklamaci bude kontrolováno pouze na závadu uvedenou kupujícím v přiloženém listě s popisem závady. Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.
 12. Zjistí-li prodejce, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, nebo jestliže zboží poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude tato oprava účtována dle aktuálního platného ceníku.
 13. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
 14. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál, je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.
 15. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující písemně u prodávajícího na adrese jeho provozovny Bánov 679, 687 54 Bánov.

Proč Dveře Hrdinka?

Ruční výroba
Kvalitní ruční česká výroba
s dlouholetou tradicí
Vyhovíme vašim požadavkům
Vyhovíme
individuálním požadavkům
Produkty skladem
Desítky až stovky
produktů skladem
Rychlá doprava
K objednávkám nad
15 000 Kč
doprava zdarma
Otevírací doba
Pondělí 07:30 - 12:00  13:00 - 17:00 
Úterý  07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa  07:30 - 12:00  13:00 - 17:00
Čtvrtek 07:30 - 12:00  13:00 - 17:00 
Pátek 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Sobota Zavřeno  
Neděle Zavřeno  
Kontakt

Objednávky a expedice

Ing. Tomáš Hrdinka, DiS.

+420 778 044 924

objednavky@dverehrdinka.cz

Výroba a reklamace

Tomáš Hrdinka

+420 775 151 253

vyroba@dverehrdinka.cz

Kde nás najdete